Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W MIELĘCINIE

(tekst jednolity)

 

 

Statut Szkoły, zwany dalej „Statutem”, został opracowany na podstawie m. in.:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818 Nr 56, poz.458)
 2. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357)
 3.  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706)
 4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222);
 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046.);
 6. konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12);
 7. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz  rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)
 8.  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 208);
 9. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69);
 10. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 164, poz. 1716);
 11. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28);
 12. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114);

ł)     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w      sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516);

m)   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, teleturniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125);

n)    innych, niż wymienione w pkt 3 – 13, aktów wykonawczych do ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ  I

 

 

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

§ 1.

1.  Nazwa szkoły brzmi:

     Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie, zwana dalej w treści         

   „Szkoła”.

2.  Siedzibą szkoły jest miejscowość Mielęcin.

3.  Szkoła używa stempli podłużnych o następującej treści:

     SZKOŁA PODSTAWOWA

     im. Władysława Broniewskiego

     74-230 Mielęcin

     ul. Główna 72 tel. 091 5630490

     NIP 853-11-13-184

 

§ 2.

1.  Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pyrzyce.

2.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski 

     Kurator Oświaty w Szczecinie.

 

§ 3.

1.  Szkoła jest publiczną szkołą podstawową, w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

2.  Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

3.  W szkole prowadzona jest:

 1. świetlica zapewniająca opiekę dzieciom przebywającym w szkole w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych;
 2. biblioteka służąca realizacji zadań dydaktycznych oraz potrzeb i zainteresowań uczniów;
 3. oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego;
 4. stołówka zapewniająca 1 posiłek dla wszystkich chętnych;
 5. punkt przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego;

4.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły, których   wymiar określają ramowe plany nauczania są:

 1. obowiązkowe zajęcia lekcyjne;
 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce w klasach I – III;
 3. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne – SKS;

 

 

ROZDZIAŁ  2.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 2. umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
 4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły;
 5. umożliwia się dziecku niepełnosprawnemu wspomaganie jego rozwoju psychoruchowego i społecznego;

 

§ 5.

1.   Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

 1. organizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze;
 2. zatrudnia pedagoga szkolnego, który zapewnia możliwości organizowania uczniom i rodzicom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
 3. nauczanie religii odbywa się na takich samych zasadach co inne przedmioty nauczania;
 4. udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej w miarę własnych możliwości oraz przy pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyrzycach w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 5. prowadzi nauczanie indywidualne oraz obejmuje uczniów szczególnie uzdolnionych indywidualnym tokiem lub programem nauki na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 6. zapewnia opiekę zdrowotną przy współpracy z pielęgniarką;
 7. rozwija zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązanie wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka;
 8. umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych przez prowadzenie kół zainteresowań w zależności od potrzeb;
 9. umożliwia uczniom udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych;

 

§ 6.

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze stosownie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych według następujących zasad:

 1. opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas oraz wychowawca świetlicy;
 2. w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni do pełnienia dyżuru według harmonogramu ustalonego przez dyrektora Szkoły zgodnie z regulaminem dyżurów;
 3. każde wyjście z dziećmi poza teren szkoły ( wycieczka, spacer ) musi być zgłoszone przez nauczyciela, wychowawcę i zapisane w zeszycie wycieczek w sekretariacie szkoły;
 4. opiekę nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych – lekcyjnych sprawuje nauczyciel, który może skorzystać z pomocy rodziców;
 5. wycieczki jednodniowe i kilkudniowe organizuje się zgodnie z ogólnymi przepisami bhp i odrębnego regulaminu;
 6. szkoła zapewnia opiekę dzieciom mającym szczególnie trudne warunki rodzinne i materialne poprzez udział w zajęciach świetlicy i korzystanie z posiłków;

 

§ 7.

1.   Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli  

      uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.   Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca może

      prowadzić swój oddział w klasach I – III, a następny w klasach IV – VI.

3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizacyjnych (losowych) dopuszcza się 

      odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 2.

4.   Zmiana wychowawcy może również nastąpić na umotywowany wniosek co najmniej 4/5 

      liczby rodziców uczniów danego oddziału; decyzję o zmianie wychowawcy dyrektor 

      szkoły jest zobowiązany rozpatrzeć w ciągu 14 dni.

5.   Ostateczną decyzję, w sprawie zmiany wychowawcy po szczegółowym wyjaśnieniu

      sprawy i zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, podejmuje dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ II

 

ROZDZIAŁ 1.

 

ORGANY SZKOŁY

 

 

§ 8.

1.  Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2.

DYREKTOR SZKOŁY

 

§ 9.

1.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

     pracowników nie będących nauczycielami oraz podejmuje decyzje w sprawach

     kadrowych, finansowych i gospodarowania majątkiem Szkoły, a w szczególności:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
 2. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 3. występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły;
 4. udzielania urlopu bezpłatnego lub przenoszenia w stan nieczynny nauczycieli na zasadach określonych przepisami;
 5. udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia;

2.   Ponadto Dyrektor Szkoły podejmuje decyzje w sprawach:

1.      skreślenia ucznia z listy uczniów;

2.      przyjęcia ucznia spoza obwodu szkoły do wszystkich klas szkoły podstawowej;

3.      udziela zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania  

             przedszkolnego poza szkołą;

4.  rozpoczynania przez dzieci sześcioletnie nauki w szkole podstawowej, po zasięgnięciu

     opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

5.  odroczenia nie dłużej niż 1 rok rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego, po 

     zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

6.   przyjęcia ucznia do klasy programowo wyższej na podstawie odrębnych przepisów;

7.   udzielania zezwolenia uczniom na indywidualny tok lub program nauczania zgodnie z

      odrębnymi przepisami;

8.   dopuszczenia zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku

            szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.   

3.   Dyrektor Szkoły w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuję opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotnego;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuję administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
 6. występuje do Gminy o egzekucję obowiązku szkolnego;
 7. prowadzi ewidencję i kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej;
 8. współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 9. przewodniczy Radzie Pedagogicznej i przedstawia jej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o szkole;
 10. dokonuje oceny pracy nauczyciela i innych pracowników Szkoły;
 11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 12.  w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia jego rozwoju psychoruchowego i społecznego.
 13. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne

      szkoły, może  w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 

      dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni.

4.   Ponadto Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1.  wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły;

2.  decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i ich funkcjonowania bieżącego;

3.  wydawania zarządzeń wewnętrznych;

4.  reprezentowania Szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów;

5.   Dyrektor Szkoły odpowiada za:

 1. poziom uzyskiwania przez Szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi;
 2. zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;
 3. celowe wykorzystywanie środków finansowych zapewnionych na działalność Szkoły;
 4. zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, w tym dokumentacji przebiegu nauczania;
 5. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
 6. majątek Szkoły;
 7. prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej;
 8. tworzenie właściwej atmosfery i warunków pracy dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 9.  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych    przez szkołę;
 10. realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 11. za organizację i przebieg sprawdzianu w klasie VI.

6.   Dyrektor Szkoły współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w

      szkole w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

 1. ustalaniu zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego;
 2. regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 3. ustalenia planów urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami;
 4. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

RADA PEDAGOGICZNA

 

 

§ 10.

1.  Rada Pedagogiczna – jest kolegialnym organem Szkoły realizującym zadania dotyczące  

     kształcenia, wychowania i opieki.

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W

     zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby

     zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

§ 11.

1.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
 2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 6. ustalenie regulaminu swojej działalności oraz przygotowanie projektu statutu szkoły;
 7. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki;
 8. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
 9. przejęcie zadań rady szkoły (jeśli nie została ona powołana), do których należy m.in. uchwalanie statutu szkoły.

2.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowe rozkłady zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. projekt planu finansowego szkoły;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. powierzenie funkcji dyrektora na następne okresy;
 6. wybrane przez nauczycieli programy nauczania;
 7. przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch obowiązkowych  godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI;

3.  Rada Pedagogiczna wnioskuje w szczególności:

 1. w sprawach uczniowskich dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
 2. w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 3. o odwołanie z funkcji dyrektora – do organu prowadzącego szkołę;
 4. o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej do dyrektora szkoły;

4.  W przypadku określonym w ustępie 3 pkt. 3 i 4 organy powołane do stosowania prawa i 

     organ prowadzący są zobowiązane przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14

     dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

5.   Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6.   Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

      co najmniej połowy jej członków.

 

7.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu Rady

     Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także  

     nauczycieli i innych pracowników Szkoły;.

8.  Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektora niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porumienieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9.  Radzie Pedagogicznej przewodzi Dyrektor Szkoły.

10.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

11.  Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, albo ca najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

12.  Szczegółową organizację i sposób działania Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej, stanowiący załącznik nr 1 statutu.

 

 

ROZDZIAŁ 4

RADA RODZICÓW

 

 

§ 12.

1.  Rada Rodziców – jest organem przedstawicielskim rodziców, współdziałającym z 

     dyrektorem szkoły i innymi organami kolegialnymi funkcjonującymi w szkole.

2.  Zasady działania Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez ogół rodziców.

3.  Rada Rodziców ma prawo do:

1.występowania do dyrektora i innych  organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki;

         2. typowania przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na stanowisko

         dyrektora szkoły;

 

4.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

     statutem szkoły.

 

5.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może       

      gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

      wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1 a) Uchwalanie programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez

nauczycieli;

 

1b)  Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska,

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

2.  Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności

kształcenia i wychowania szkoły lub placówki.

3.  Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.    

 

 

ROZDZIAŁ 5

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

§ 13.

1. Samorząd Uczniowski – jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

§ 14.

1. Samorząd Uczniowski ma prawo występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów takich jak:

1.  prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2.   prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4.   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5.  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6.   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

7.  prawo opiniowania spraw związanych z nałożeniem kar przewidzianych w statucie, łącznie ze skreśleniem ucznia z listy uczniów;

 

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY

 

ROZDZIAŁ 1

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI W SZKOLE

 

§ 15.

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza — po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty — minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w  § 9 ust. 3 pkt. 13 mogą być ustalone:

1. w dniu, w których w szkole lub placówce odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,

określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub

związków wyznaniowych, w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej. (uchwała RP z 30 listopada 2010 r.)

4. W dniach, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt. 13 szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. (uchwała RP z 30 listopada 2010 r.)

 

 

§ 16.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym (dniu) roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły.

2.  Arkusz organizacyjny o którym mowa w ust. 1 zatwierdza organ prowadzący szkołę.

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszczona jest w szczególności liczba pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczba godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczba godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

 

§ 17.

1.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.  W klasach I – III przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosić będzie nie więcej niż 25.

 

2a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2. (nie więcej niż 25 uczniów).

 

2b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

2c. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

2d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 2b i 2c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

 

2d. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 2b i 2c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

      Przepisy, o których mowa w ust. 2 w klasie III obowiązywać będą od roku szkolnego 2016/2017)

 

3.  Uchylony ( uchwała RP z dnia 27 sierpnia 2015)

 

4.  W szkole prowadzone są  oddziały przedszkolne realizujące program wychowania

     przedszkolnego.

 

1. W szkole prowadzony jest Punkt Przedszkolny realizujący program wychowania 

     przedszkolnego;

 

5.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno – wychowawczych w oddziale

     przedszkolnym wynosi 25 godzin.

 

1. Tygodniowy wymiar zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w punkcie 

           przedszkolnym może wynosić 15 - 25 godzin. Czas pracy w punkcie przedszkolnym 

    wynosić może 3-5 godzin zegarowych dziennie przez 5 dni w tygodniu.

6.  Oddział może liczyć do 25 dzieci w wieku  5 - 6 lat.

1.      Punkt Przedszkolny może liczyć od 3 do 16 dzieci w wieku 4, 3 lat.

7.  Zajęcia z dziećmi sześcioletnimi prowadzone są w specjalnie wyznaczonych i

     przystosowanych pomieszczeniach na terenie Szkoły.

     Zajęcia z dziećmi w punkcie przedszkolnym prowadzone są w specjalnie 

     przystosowanych pomieszczeniach na terenie budynku Szkoły w Mielęcinie.

8. Opiekę nad każdą grupą dzieci sprawuje 1 osoba, która jest nauczycielką z odpowiednimi kwalifikacjami oraz na części etatu woźna oddziałowa.

   9. Opiekę nad dzieckiem w drodze do i ze szkoły sprawują rodzice lub osoba przez nich upoważniona.

1.    Opiekę nad grupą dzieci w punkcie przedszkolnym sprawuje jedna osoba, która jest nauczycielką z odpowiednimi kwalifikacjami i ma do pomocy woźną oddziałową.

2.    Opiekę nad dzieckiem przyprowadzanym i odprowadzanym z punktu przedszkolnego sprawują rodzice lub osoba-osoby przez  nich upoważnione.

§ 18.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez szkołę na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I –III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły.

 

§ 19.

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym, natomiast w klasach I – III w systemie nauczania zintegrowanego.

1a. W ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych Szkoła prowadzi zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Godzina oddziału przedszkolnego trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 20.

1. Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa mogą być prowadzone w grupach z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Decyzję o dokonaniu podziałów oddziałów na grupy podejmuje dyrektor szkoły uwzględniający ustalenia ust. 1 przy pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

3. Niektóre zajęcia, jak np. wychowanie fizyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych.

 

§ 21.

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli oraz szkołą wyższą.

 

 

§ 22.

1.  Szkoła zapewnia uczniom możliwości spożycia ciepłego posiłku w stołówce Szkoły.

2.  Odpłatność za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w

     porozumieniu z Radą Rodziców.

3. Uczniowie, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia mogą być zwolnieni z opłat za posiłki.

4. Do korzystania z nieodpłatnych posiłków kwalifikuje uczniów komisja, w skład której wchodzą: pedagog szkolny, 2 rodziców, 2 wychowawców, wychowawca świetlicy w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.

5. Refundacji wydatków za nieodpłatne posiłki dokonuje w okresach miesięcznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

 

 

§ 23.

1.  Świetlica przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkoły.

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – VI, a ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dojeżdżających oraz dzieci z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

1. Zapewnia się szczególną dbałość o bezpieczeństwo dzieciom dojeżdżającym od momentu przyjazdu do momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, w czasie tzw. „okienek” oraz po zajęciach podczas oczekiwania na moment odwozu.

3.  Celem działalności jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

4. Do zadań świetlicy należy: organizowanie pomocy w nauce, organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

5.  Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej,

    wychowawczej i opiekuńczej świetlicy oraz tygodniowego rozkładu zajęć.

 

6.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla

     wychowawcy świetlicy wynosi 26 godzin – jedna godzina świetlicy wynosi 60 minut.

7.  Grupa wychowawcza świetlicy liczy nie więcej niż 25 uczniów.

 

§ 24.

1.  Pedagog szkolny – jest rzecznikiem praw dziecka.

2.  Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1.     inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę oraz we współpracy z wychowawcami klas – analizowanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i trudności w rozwoju i uczenia się dzieci i młodzieży;

a)      inicjowanie, koordynowanie i organizowanie działań wychowawczych

       podejmowanych w punkcie przedszkolnym we współpracy z  nauczycielem punktu 

       b)     analizowanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i trudności w rozwoju i

       uczeniu się dzieci  uczęszczających do punktu przedszkolnego.         

2.  globalna analiza sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawienie jej pod każdego semestru na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;

3.    bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole;

4.   rozpoznawanie wychowawczego środowiska pozaszkolnego i jego uwzględnianie w organizacji systemu wychowawczego szkoły;

5.  współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami pomocy specjalistycznej, opieki i wychowania, koordynacji i analizowania efektywności podejmowanych wspólnie zadań oraz przedkładanie właściwym instytucjom i organizacjom wniosków i postulatów wynikających z bieżącej i globalnej analizy sytuacji wychowawczej;

6. współdziałanie z Radą Pedagogiczną i dyrektorem Szkoły w ustalaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz specyficznych działań wspierających rozwój dziecka i młodzieży odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

7. koordynacja działań wychowawców klas i nauczycieli poszczególnych przedmiotów – zamierzające do stworzenia warunków rozwoju zdolności uczniów szczególnie zdolnych;

8. wspieranie wychowawców klas w organizowaniu pedagogizacji rodziców i współpracy rodziców ze szkołą;

a)   wspieranie nauczyciela punktu przedszkolnego w organizowaniu pedagogizacji 

   rodziców i współpracy rodziców z punktem  przedszkolnym.

9.   koordynowanie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

10. koordynowanie we współpracy z wychowawcami klasy opieki nad rodzinami   

      zastępczymi i gromadzeniu informacji o kandydatach na rodziny zastępcze;

11.  opiniowanie wniosków o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;

12.  współuczestniczenie w pracach nad indywidualnymi programami nauczania;

13.  nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym;

3. W celu realizacji swoich zadań pedagog szkolny ma prawo:

 1. dokonywać okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
 2. udzielać pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i dalszym kierunku kształcenia;
 3. udzielać rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;
 4. opracować wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnie pomocy wychowawczej;
 5. udzielać pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawującymi trudności wychowawczy;
 6. udzielać pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;
 7. organizować pomoc i opiekę materialną dla uczniów osieroconych, z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, wielodzietnych, kalekich, przewlekle chorych, itp.;
 8. wnioskować o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;
 9. utrzymywać ścisłą współpracę z kuratorami sądowymi;

4.  Pedagog szkolny odpowiada służbowo przed dyrektorem Szkoły, a w szczególności za:

 1. koordynację działań wychowawczych na terenie Szkoły;
 2. przestrzeganie praw dziecka przez wszystkich pracowników Szkoły;
 3. ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

 

 

§ 25.

1.  Biblioteka szkolna jest pracownią Szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy   nauczyciela oraz w miarę możliwości popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i wiedzy o regionie.

2.  Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

3.  Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów;
 2. korzystanie ze zbiorów na terenie Szkoły i wypożyczanie ich do domu;
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów;

4.  Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw.

5.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

 1. opracowanie planów pracy i zadań w każdym roku szkolnym w terminie 10 dni od rozpoczęcia roku szkolnego;
 2. sporządzanie statystyk z wypożyczeń i odwiedzin czytelników dwa razy w roku szkolnym;
 3. opracowanie planu zajęć z przysposobieniem czytelniczego i informacyjnego;
 4. porządkowanie i konserwowanie zbiorów w bibliotece;
 5. przygotowanie i przeprowadzenie scontrum biblioteki w/g zarządzeń Dyrektora Szkoły;
 6. zakup nowości wydawniczych, lektur szkolnych i włączenie ich do księgozbioru w ramach posiadanych środków finansowych;
 7. organizowanie udostępnień księgozbioru, wypożyczeń i pomoc w doborze lektury i książek popularno – naukowych;
 8. propagowanie prasy, książek dla dzieci i młodzieży oraz nowości pedagogicznych – po każdym dokonanym zakupie;
 9. przygotowanie i przeprowadzanie konkursu czytelniczego w II półroczu każdego roku szkolnego;
 10. wyrabianie u uczniów szacunku i poszanowania książek oraz kształtowania zamiłowania do czytania;
 11. współpraca z łącznikami klasowymi, aktywnym bibliotecznym i wychowawcami w zakresie przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów w klasach;
 12. informowanie nauczycieli o nowościach wydawniczych w zakresie literatury popularnej, fachowej i w lekturach przedmiotowych;
 13. udzielanie pomocy w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych;

§ 26.

1.  Do realizacji celów statutowych Szkoły zapewnia się możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. biblioteki;
 3. świetlicy;
 4. gabinetu pedagoga szkolnego;
 5. stołówki;
 6. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 7. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;

 

 

ROZDZIAŁ 2

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

§ 27.

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2.  Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w 

     ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa, opieki nad kołami, organizacjami i pracowniami reguluje coroczny arkusz organizacyjny szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę oraz wykaz zadań dodatkowych wynikających z organizacji szkoły w danym roku.

4.  Zakresy czynności innych pracowników szkoły określają przydziały czynności.

 

 

§ 28.

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest

     odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a w szczególności:

         1. rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu 

              stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i

              opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 

              czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2.  wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej;

3.  wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

4.  udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

5.  bezstronnie, obiektywnie i systematycznie ocenia i traktuje wszystkich uczniów według obowiązującej skali ocen ustalając zakres umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu na poszczególne stopnie;

5a.  uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w WSO;

 

5b. sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

5c. informacje udzielane rodzicom w zakresie nauczania, wychowania i opieki dotyczące ich dzieci są nieodpłatne.

6.  informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrektora a także Redę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów, określa braki w opanowaniu materiału programowego;

a)      informuje uczniów - w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej – o przewidywanym dla niego stopniu okresowym (rocznym) z przedmiotu, bądź przedmiotów których uczy się w danej klasie;

b)      na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób pisemny w przeciągu 3 dni następujących po dacie otrzymania wniosku;

7.   bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę;

8.  przygotowuje na piśmie rozkłady, plany wynikowe, standardy   egzaminacyjne; zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9.   kontroluje i ocenia zeszyty przedmiotowe uczniów;

11. kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

      Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, atmosferze wolności sumienia i szacunku  

      dla każdego człowieka.

12. dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras    i światopoglądów. 

13. wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;

              14. realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne  uwzględniające 

       potrzeby uczniów.

 

        15. przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie 

       pierwszej szkoły podstawowej.

 

16. jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej    

      lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do  

      indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia

              rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

 

2.  Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Szkoły w szczególności 

     za:

 1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece;
 2. właściwy poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach stosowania do realizowanego programu;
 3. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;

§ 29.

1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe, przedmiotów humanistycznych, edukacji wczesnoszkolnej.

2.  Istnieje możliwość utworzenia zespołów przedmiotowych innych niż wymienione w ust.1.

3.  Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący 

     zespołu.

4.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawach wyboru programów nauczania;
 2. opracowanie jednolitych kryteriów oceniania dla danego przedmiotu oraz sposobu badania wyników nauczania;
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 5. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

 

 

§ 30.

1. W szkole funkcjonuje zespół  wychowawczy, w skład którego wchodzą: pedagog, opiekun SU oraz wychowawca świetlicy.

2. Zespół wychowawczy współdziała w opracowaniu planu dydaktyczno – opiekuńczego, w celu ustalenia głównych kierunków pracy wychowawczej w Szkole.

3. Zespół wychowawczy uzgadnia współpracę nauczycieli wychowawców celem realizacji planowanych zadań wychowawczych.

§ 31.

1. Wymienione w  § 29 i 30 zespoły protokołują swoje posiedzenia oraz opracowują plan swojej działalności.

 

 

§ 32.

1. Zadaniem wychowawcy klasy i wychowawcy świetlicy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. programowanie i organizowanie procesu wychowawczego w zespole, grupie świetlicowej;
 2. tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczności;
 3. rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkolną;
 4. wdrażanie samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyjnych celów, form lub projektów, na których skupia się aktywność klasy (grupy);
 5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działalności wychowawczych;
 6. organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami trudnymi oraz uzdolnionymi;
 7. ścisłe współdziałanie z rodzicami wychowanków, z Radą Rodziców, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania oraz możliwości udziału uczniów  w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, o których mowa  w § 9 ust. 3 pkt. , włączenie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy (grupy);

(uchwała RP z 30 listopada 2010 r.)

 1. współdziałanie z innymi osobami i instytucjami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
 2. organizowanie imprez wewnątrzklasowych, międzyklasowych i szkolnych;
 3. współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
 4. ustalanie z Samorządem Klasowym (grupy) i rodzicami uczniów planu działań wychowawczych na rok szkolny odpowiednich do wieku uczniów, ich potrzeb i warunków środowiskowych;
 5. prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania klasy (grupy) i każdego ucznia;
 6. organizowanie co najmniej cztery razy w roku szkolnym zebrań ogólnych dla rodziców swoich wychowanków oraz w miarę potrzeb kontaktów indywidualnych;
 7. informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów) – w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 8. informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów) – w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie zachowania;
 9. przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej pisemnych sprawozdań z przebiegu i wyników swojej pracy;
 10. zadania wychowawcy klasowego są realizowane między innymi w formie:

                              a)      wywiadów środowiskowych;

                              b)      indywidualnych kontaktów z rodzicami;

                              c)      planowanych spotkań z rodzicami nie rzadziej niż 4 razy w roku;

                              d)      prelekcji dla rodziców z udziałem specjalistów i nauczycieli przedmiotów;

                              e)      wycieczek, wyjść do teatru, kina, zakładów pracy i innych instytucji kulturalno  

                                      – oświatowych;

 1. Nauczyciel wychowawca ma prawo do:

              a)      uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej od Dyrektora Szkoły (lub inne osoby wskazanej przez Dyrektora) i innych instytucji wspomagających szkołę w swojej pracy wychowawczej;

               b)      ustalenia oceny z zachowania swoich wychowanków;

               c)     wnioskowanie o rozwiązywanie problemów zdrowotnych psychospołecznych i  

                       materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły,  

                       służby zdrowia, i innych;

 1. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły tak jak każdy nauczyciel, a dodatkowo w szczególności za:

                              a)      osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie);

                              b)  integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;

                              c)   poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej;

                             d)      prawidłowości dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy);

 

 

§ 33.

1. W zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie lekcji zajęć i przerw w obiekcie szkoły nauczyciel zobowiązany jest:

 1. systematycznie kontrolować miejsca, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi Szkoły oraz sprawdzić obecność uczniów na każdej lekcji i reagować na nagłe „zniknięcie” uczniów ze szkoły;
 2. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika) ściśle przestrzegać regulaminu opracowanego przez opiekuna pracowni zgodnie z przepisami bhp, jak również każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznać z nimi uczniów i konsekwentnie egzekwować realizację jego ustaleń;
 3. w salach gimnastycznych i na boiskach szkolnych sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów oraz dostosowanie wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
 4. w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niezbędnym zabawom i zachowaniom, dyżur musi być pełniony aktywnie;

 

2. Zgodnie z odrębnymi przepisami ustala się zasady opieki nad grupami uczniowskimi poza terenem Szkoły:

 1. jeden opiekun dla grupy 30 uczniów przy wyjściu poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości i nie korzystających z publicznych środków lokomocji;
 2. jeden opiekun na 10 uczniów, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe (danej dziedziny turystyki) nie stanowią inaczej;
 3. grupa sportowa nie może być mniejsza niż 15 osób;
 4. grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 10 osób;
 5. na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców ucznia;
 6. wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”;
 7. podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo przeciw pożarowe i możliwości zagubienia się uczestników;
 8. kąpiel tylko w grupach do 15 osób i wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem.
 9. obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak Dyrektor Szkoły i odpowiada za nie;
 10. nie wolno organizować żadnych wyjść na teren w przypadku śnieżycy i gołoledzi lub burzy;
 11. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły posiadających odpowiednie kwalifikacje (nie dotyczy imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych, w stosunku do których obowiązują osobne przepisy zawarte w rozporządzeniu MENiS- u z dnia 8 listopada 2001):

a.       ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych,

b.      jest instruktorem harcerskim,

c.       posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek,

d.      jest trenerem odpowiedniej dyscypliny sportu.

e.       na kierownika wycieczki może być również wyznaczona przez dyrektora szkoły inna osoba pełnoletnia posiadająca powyższe kwalifikacje.

 

 

ROZDZIAŁ 3

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 

§ 34.

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej przyjmuje się urzędu. W innym przypadku decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

§ 35.

1. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej lub specjalnej, bądź przez realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 17 lat.

3. Uchylony (uchwała RP z dnia 27 sierpnia 2015)

4. Uchylony (uchwała RP z dnia 27 sierpnia 2015)

5. W przypadku uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

6. Decyzję o sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor Szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zwolnić dziecko które ukończyło 15 lat od spełniania obowiązku szkolnego na wniosek rodziców po uzyskaniu opinii (orzeczenia) poradni psychologiczno – pedagogicznej. Decyzję taką podejmuje Kurator Oświaty.

 

 

§ 36.

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w § 35 ust. 7;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 4. dopełnienia czynności związanych z usprawiedliwieniem nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych w ciągu 3 dni licząc od ostatniego dnia absencji;

(uchwała RP z 26 czerwca 2007 r.)

 1. formami usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych mogą być:

a)      zwolnienie lekarskie

b)      usprawiedliwienie napisane przez rodziców, zawierające dokładny termin oraz uzasadnienie nieobecności dziecka

c)      telefoniczne zgłoszenie i usprawiedliwienie nieobecności dziecka dyrektorowi lub wychowawcy klasy z podaniem terminu i powodu absencji;

(uchwała RP z 26 czerwca 2007 r.)

 

§ 37.

1. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 38.

1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 6. rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 11. wpływania na życie szkoły przez działalności samorządowe oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole;

 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

 1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
 4. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 5. dbać o swój schludny wygląd; (uchwała RP z 19 kwietnia 2010 r.)
 6. przestrzegania całkowitego zakazu używania w czasie zajęć szkolnych telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych oraz dyktafonów; (uchwała RP z 26 czerwca 2007 r.)

 

§ 39.

1. Szkoła przewiduje udzielania następujących nagród:

 1. pochwały Dyrektora;
 2. pochwały wychowawcy;
 3. list pochwalny do rodziców;
 4. nagrody rzeczowe;
 5. dyplomy;
 6. informacje i wyróżnienia w innej formie, np. w gablocie;
 7. wyróżnienia na apelu szkolnym;

2. Szkoła przewiduje udzielanie następujących kar:

 1. upomnienie;
 2. nagana wychowawcy wobec klasy;
 3. nagana Dyrektora wobec klasy;
 4. nagana Dyrektora wobec uczniów szkoły;
 5. przeniesienie do innej klasy;
 6. przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły;
 7. za nieuzasadnione i nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych przekraczających liczbę 6 godz. lekcyjnych przewiduje się obniżenie oceny ze sprawowania; (uchwała RP z 26 czerwca 2007 r.)
 8. za korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów w czasie zajęć szkolnych przewiduje się obniżenie oceny ze sprawowania, łącznie z wyłączeniem urządzenia  przez ucznia i oddanie go nauczycielowi, który zwraca go rodzicom.  (uchwała RP z 26 czerwca 2007 r.)

3. Od udzielonej kary uczeń, bądź jego rodzice mają prawo odwołać się w terminie trzech dni od momentu powiadomienia do Dyrektora Szkoły.

4. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie przy współudziale organów kolegialnych Szkoły w terminie 14 dni oraz udzielić odpowiedzi.

5. W przypadku, gdy odwołanie wnoszą rodzice otrzymują oni odpowiedź na piśmie.

 

DZIAŁ  IV

 

 ROZDZIAŁ  1

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada pieczęć urzędową o następującej treści:

a)      pieczęć mała, metalowa okrągła w otoku napis: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie, w środku godło państwowe;

b)      pieczęć duża, metalowa okrągłą w otoku napis: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie, w środku godło państwowe. Pieczęcią tą stemplowane są świadectwa szkolne na koniec roku szkolnego;

c)      świadectwa szkolne i inne dokumenty pieczętowane są pieczęcią okrągłą szkoły;

 

 

§ 41.

1. Szkoła posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

 

 

§ 42.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 43.

1. Wszelkie regulaminy stanowiące załączniki do statutu nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz uchwalonym statutem.

 

§ 44. 

1. Dyrektor Szkoły i organy szkoły mają prawo zgłaszania wniosków do wprowadzania zmian do statutu.

§ 45.

1. Zmiany statutu wymagają formy i trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.

                                            

§ 46.

1. Postanowienia Statutu Szkoły wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Roman Major 02-03-2016 14:57:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Major 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Roman Major 02-03-2016 15:00:09